مراسم دهه فاطمیه سال ۱۳۹۸ / خمینی شهر

منزل مرحوم حاج محمدعلی رضایی